27.10.2023 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. 2023 poz. 1723), nowelizującej ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2004 nr 146 poz. 1546) (dalej: „Ustawa”), Zarządzający ASI – Valoro sp. z o.o. informuje inwestorów o zmianach ich dotyczących:

– zgodnie z przepisami Ustawy posiadaczem praw uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej (dalej: „ASI”) może być wyłącznie podmiot spełniający kryteria klienta profesjonalnego;

– osoba fizyczna może być uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także gdy wartość jej wkładu do ASI będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60.000 euro (art. 70k ust. 1 i 3 Ustawy);

– środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z ASI, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości (art. 70k ust. 4 Ustawy);

– czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w ASI, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej ASI oraz zarządzający tą ASI, wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli ewentualny nabywca nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna (art. 70k ust. 6);

– powyższych przepisów nie stosuje się, gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 Ustawy (art. 70k ust. 7 Ustawy);

– ASI nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa ASI, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego (art. 8a ust. 4 Ustawy).

Osoby fizyczne posiadające w dniu wejścia w życie Ustawy prawa uczestnictwa ASI, które nie spełniają warunku wymaganego dla uznania ich za klientów profesjonalnych, pozostają inwestorami ASI. Takie osoby fizyczne nie mogą jednak obejmować nowych praw uczestnictwa ASI, jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z ich dotychczasowymi wkładami jest mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60.000 euro.

Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału.